Firemní politika

Kvalita | Energie a životní prostředí | Kodex chování

Společnost Rauschert, přední světový výrobce technické keramiky, plastových komponentů a funkčních součástí, si jako nejvyšší cíl kvality stanovila splnění požadavků a spokojenost svých zákazníků. Hned za bezpečností našich zaměstnanců má kvalita našich výrobků a procesů prioritu číslo jedna.

Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za dodržování zákonných bezpečnostních norem, požadavků norem DIN ISO 9001 a DIN ISO 14001 (životní prostředí) a také etického kodexu. Certifikáty k příslušnému rozsahu naleznete níže.

Abychom se vyhnuli budoucím chybám, je naším cílem odhalit a odstranit problémy s kvalitou tam, kde k nim dochází. Proto naše procesy systematicky dokumentujeme, analyzujeme a zlepšujeme. Tímto jednáním denně řídíme náš „proces neustálého zlepšování“.

V zájmu ochrany životního prostředí a zdrojů nakládáme s materiály a energiemi hospodárně a odpovědně. Odpad minimalizujeme, sbíráme jej odděleně a pokud je to možné, recyklujeme jej. Výfukové plyny z výrobních procesů budou před emisí tepelně upravovány a filtrovány. Všechny výrobní procesy jsou systematicky optimalizovány z hlediska bezpečnosti a energetické účinnosti. Všichni zaměstnanci jsou školeni tak, aby bylo zaručeno environmentálně vhodné, odpovědné a ke zdrojům ohleduplné chování.

Již ve fázi navrhování našich výrobků se zohledňuje budoucí spotřeba energie. Společnost Rauschert je sama výrobcem i poskytovatelem služeb pro speciální výrobky šetrné k životnímu prostředí (energeticky účinné zapalovače pelet, solární systémy, filtrační jednotky atd.).

Kvalita

Kvalita má nejvyšší prioritu, protože důsledné dodržování nejvyšších standardů kvality je významným přínosem pro naše zákazníky a zároveň předpokladem štíhlé a hospodárné výroby.

Snaha o nulovou chybovost – Navzdory náročným výrobním procesům usilujeme o nulovou chybovost . Na našich výrobcích nesmí být tolerován ani nepatrný nedostatek v kvalitě.

Kvalita se „vyrábí“, nikoliv „testuje“ – vady kvality musí být odhaleny a vyloučeny v místě vzniku.

Vyrábět kvalitu je úkolem každého zaměstnance – i on se zavazuje pracovat na kvalitě výrobků a procesů a jejich neustálém zlepšování, a to i mimo svou přímou oblast odpovědnosti.

Kvalita je výsledkem procesu neustálého zlepšování – stagnace se rovná regresi. Pouze ten, kdo se neustále zlepšuje, splňuje požadavky trhu a může si udržet nebo rozšířit svůj podíl na trhu.

Energie a životní prostředí

Efektivní využívání energie – Všechny procesy vývoje výrobků, včetně vývoje produktů, jsou – pokud je to ekonomicky možné – neustále optimalizovány nebo modernizovány s cílem dosáhnout co nejnižší spotřeby energie. Neustálé zlepšování energetické náročnosti je pro nás důležitou povinností.

Recyklace a předcházení vzniku odpadů – Odpady z výroby jsou v rámci technologických možností znovu zpracovávány.

Kontrola znečištění ovzduší – Tepelné procesy výroby jsou vybaveny v souladu s právními předpisy. Tyto systémy zajišťují obsah znečišťujících látek v rámci zákonných limitních hodnot pro dodávané objemy vzduchu.

Úspora energie je úkolem každého zaměstnance – každá odpovědná osoba, ale i každý jednotlivý zaměstnanec musí tyto aspekty zohledňovat při rozhodování i v každodenní činnosti a chovat se tak ekologicky, odpovědně k životnímu prostředí a šetrně ke zdrojům.

Kodex chování

Společenská odpovědnost – dbáme na mezinárodně platné předpisy na ochranu lidských práv. To se týká zejména zajištění spravedlivých pracovních podmínek. Naši zaměstnanci mají nárok na zákonem stanovenou minimální mzdu. Kromě toho nesmí být překročena sjednaná týdenní pracovní doba. Přísně dodržujeme předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, čímž předcházíme úrazům a nemocem z povolání.

 Obchodní vztahy – Naše obchodní vztahy jsou navazovány a udržovány přísně podle věcných kritérií a nesmí být ovlivňovány osobními zájmy a vztahy. Úplatkářství je nezákonné a nebude tolerováno. To platí nejen pro nás, ale i pro naše dodavatele.

Obchodní tajemství – Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány pouze tehdy, je-li to právně přípustné a objektivně nezbytné. Důvěrné údaje nesmí být neoprávněně předávány ani uvnitř společnosti, ani mimo ni. Obchodní a výrobní tajemství, práva průmyslového vlastnictví a patenty nejsou porušovány. Respektujeme práva třetích stran a ochranu duševního vlastnictví.

Kodex chování

Rauschert, k.s.

Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov

Telefon

+420 352 688 113

E-mail

info@rauschert.cz

© 2021 FineNet – Na netu v pohodě